หนังสือนิทาน EEC
(เผยแพร่โดยเว็บไซต์ https://th.eeco.or.th/ )

โครงการผลิตสื่อเผยแพร่และอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ร่วมมือกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 

เรื่องโดย ตุ๊บปอง 
ภาพโดย รัตนา คชนาท