ลดราคา!

ลักษณะร่วมสมัยในงานศิลปะแขนงต่างๆ

64 ฿

ผู้แต่ง โครงการวิจัยการวิจารณ์ฯ
ISBN 9789742259730
จำนวน 64 หน้า
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์ 2553

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือที่รวบรวมข้อมูลจากการสัมมนาในโครงการ การวิจัยการวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัยเพื่อการพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์ โดยมี ผศ. ดร. ธีระ นุชเปี่ยม เป็นหัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมสัมมนา คือ

อัศศิริ ธรรมโชติ (วรรณศฺลป์)

อรรฆ์ ฟองสมุทร (ทัศนศิลป์)

ประดิษฐ ปราสาททอง (ศิลปะการแสดง)

อมานัต จันทรวิโรจน์ (สังคีตศิลป์)