คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รับโอนข้าราชการ และรับสมัครพนักงานสถาบันระบบใหม่

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รับโอนข้าราชการ และรับสมัครพนักงานสถาบันระบบใหม่ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโททางภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือการสอนภาษาอังกฤษ (วุฒิปริญญาโทจะสนับสนุนให้ได้รับทุนเรียนปริญญาเอก) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะได้รับการติดต่อจากคณะ เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อคณะกรรมการคัดเลือก (หากไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 2 สัปดาห์ถือว่าท่านไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น) สนใจส่งประวัติและผลงานที่ e-mail : sarintip@nida.ac.th โทร. 0-2727-3137 URL: http://www.nida.ac.th/th/lc

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *