สถาบันปรีดี พนมยงค์
ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการหัวข้อ

“ก่อนครบ ๑ ปี รัฐประหาร ๑๙ กันยา ๒๕๔๙ สังคมไทยได้เรียนรู้อะไร ?”

วิทยากรประกอบด้วย

อ.สุพจน์ ด่านตระกูล

อ.จอน อึ้งภากรณ์

ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ

อ.วิภา ดาวมณี

ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

รศ.ประสิทธิ ปิวาวัฒนพานิช

ฯลฯ

วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐      เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสถาบันปรีดี พนมยงค์

๖๕/๑ สุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

ภายในงานชมนิทรรศการย่อยขนาดเล็ก การแสดงออกทางศิลปะกับการเมือง

ชุด “เจ้าแกละกับเมืองไทยวันนี้” ผลงานของ สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย

สอบถามรายละเอียด

โทรศัพท์ ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑

สถาบันปรีดี พนมยงค์ www.pridiinstitute.com