ขอเชิญร่วมงาน
“กว่า 3 ทศวรรษ การศึกษาทางเลือกไทย :
สู่เป้าหมาย สู่ความสำเร็จ
(ในวาระครบรอบ 60 ปี รัชนี ธงไชย)”

วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2551

เวลา 10.00 – 21.00 น.
ณ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา (ระหว่างซอยเจริญนคร 20 -22)

ถ.เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ

10.00 – 10.30 น.                  ลงทะเบียน

10.30 – 10.40 น.                   คุณสุรสีห์ โกศลนาวิน ประธานมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป กล่าวเปิดงาน

                                                      อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ กล่าวอำนวยพร

                                                      กวี ประกอบการเป่าขลุ่ย จากเด็กๆ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก

10.40 –12.30 น.                   เสวนา “บทบาทสตรี ในการปลุกมโนธรรมสำนึกของชนชั้นกลาง”

                                                      ผู้ร่วมเสวนา

–             คุณภินันทน์ โชติรสเศรณี                   กลุ่มอนุรักษ์กาญจน์

–             คุณจินตนา แก้วขาว                         กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด

–             คุณนิสิต ศักยพันธ์                              กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี

–             คุณรสนา โตสิตระกูล                         สมาชิกวุฒิสมาชิก

–             รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

14.10 – 16.30 น.                                     เสวนา “การศึกษาทางเลือกในปัจจุบัน และอนาคต จะเป็นอย่างไร”

ผู้ร่วมเสวนา
–       คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาลานนา

–             คุณปรีดา เรืองวิชาธร       เสมสิกขาลัย

–             คุณชัยณรงค์ ฉิมชูใจ       โรงเรียนอนุบาลสานรัก

–             คุณวิจักขณ์ พานิช             ผู้ศึกษาและฝึกตนสู่คุณค่าของจิตวิญญาณที่แท้

ดำเนินรายการ โดย คุณณัฐฬส วังวิญญู สถาบันขวัญเมือง

18.30 – 21.00 น.                   เชิญรับประทานอาหารเย็น

                                                      ชมการแสดงระนาดโหมโรงและขิมจากน้องปั้นฝัน การแสดงน่ารักจากเด็กอนุบาลสานรักและโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ดนตรีโฟล์คซองจากเสมสิกขาลัย รำอวยพรและการแสดงจากแผนกนาฎศิลป์ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดฟลอร์รำวง ปิดท้ายด้วยการกล่าวขอบคุณจาก คุณรัชนี ธงไชย

นอกจากนี้ยังมี นิทรรศการ และวีดีทัศน์ คิดนอกกรอบ (ช่วงสัมภาษณ์คุณรัชนี ธงไชย) Multimedia ชีวิตและงานของคุณรัชนี ธงไชย

ผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ มูลนิธิซิเมนต์ไทย

สนับสนุนการจัดงาน องค์การแอคชั่นเอด ประเทศไทย

องค์กรร่วมจัด มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีปมูลนิธิเด็ก มูลนิธิโกมลคีมทอง มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เครือข่ายพุทธิกา

มูลนิธิสุขภาพไทย และกลุ่มเมล็ดดาวกล่อมฝัน

สอบถามรายละเอียดได้ที่

      คุณสำอาง สอดศรี โทรศัพท์ 02-4389331-2 โทรสาร 02-8601278 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.semsikkha.org