นิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๗ มีนโยบายส่งเสริมการสร้างสรรค์วรรณกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานวรรณกรรม และภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติ และเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านในด้านบันเทิงอันเป็นการพัฒนาด้านจิตใจ

สุภัทร สวัสดิรักษ์ อดีตบรรณาธิการอาวุโส ผู้ซึ่งเมื่อยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้มีคุณูปการเป็นอย่างยิ่งแก่วงการวรรณกรรมไทย และเป็นผู้อุทิศตนเพื่อสร้างสรรค์นิตยสารสกุลไทย เพื่อประโยชน์แก่วงวิชาการวรรณกรรมและแก่ผู้อ่านตลอดมา โดยที่นิตยสารสกุลไทยมีนวนิยายเป็นจุดเด่นของหนังสือ ซึ่งสุภัทร สวัสดิรักษ์ ได้คัดเลือกนวนิยายที่มีคุณภาพและได้ส่งเสริมและสร้างนักเขียนใหม่มาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของหนังสือ โดยจัดประกวดงานเขียน นวนิยาย ต้อนรับนักเขียนใหม่ๆ จนต่อมาได้พัฒนาเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียง และได้รับรางวัลระดับชาติเป็นจำนวนมาก ทำให้ นิตยสารสกุลไทย ก็ได้รับความสนใจจากผู้อ่านทุกระดับ และได้รับรางวัลพระเกี้ยวทองคำและรางวัลอื่นๆระดับชาติ ทั้งนี้สุภัทร สวัสดิรักษ์ ทำหน้าที่บรรณาธิการตลอดมาตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต

นิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ จึงริเริ่มจัด “การประกวดนวนิยายรางวัลสุภัทร สวัสดิรักษ์” ขึ้น ในพุทธศักราช ๒๕๕๒ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึง สุภัทร สวัสดิรักษ์ อดีตบรรณาธิการอาวุโส ผู้มีคุณูปการเป็นอย่างยิ่งแก่นิตยสารสกุลไทย

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

เป็นผลงานวรรณกรรมประเภทนวนิยาย ไม่จำกัดแนวเรื่อง

เป็นที่เรื่องที่ผู้สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงจากเรื่องใดๆ หากมีการลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย

เป็นผลงานใหม่ ที่ไม่เคยพิมพ์โฆษณาเผยแพร่มาก่อน ยกเว้นทางอินเทอร์เน็ตและหนังสือทำมือ

ต้นฉบับผลงานเป็นภาษาไทย พิมพ์ลงในกระดาษเอ ๔ หน้าเดียว ตัวอักษรคอร์เดีย ยูพีซี ขนาด ๑๖ พอยท์
ความยาวของเรื่องไม่เกิน ๒๕ – ๓๐ ตอน ตอนละไม่เกิน ๘ หน้า และแผ่นไฟล์ต้นฉบับ

ระหว่างที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจนถึงประกาศผล ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องไม่ส่งผลงานเดียวกันไป ประกวดหรือพิมพ์เผยแพร่ในที่ใด

ผู้สร้างสรรค์ ยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงานเข้าประกวด

คณะกรรมการจะไม่ส่งต้นฉบับผลงานคืน

+หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
เป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาสาระไม่ขัดต่อศีลธรรม เป็นประโยชน์ต่อสังคม และผู้อ่าน

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มีสำนวนภาษาถูกต้องเหมาะสม

มีอรรถรส และมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นยุติ

คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลพร้อมเงินรางวัล หากพบว่าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกระทำผิดหลักเกณฑ์ด้วยวิธีใดก็ตาม

+ระยะเวลาดำเนินการ
รับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒
ประกาศผลตัดสิน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
การมอบรางวัล (จะกำหนดวันเวลาและสถานที่ และแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดทราบต่อไป)

+รางวัล

รางวัลชนะเลิศ ๑รางวัล เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

+การเผยแพร่ผลงาน
•ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับการพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ และได้รับค่าตอบแทนแต่ละตอนตามที่ผู้จัดการประกวดกำหนด

•การจัดพิมพ์รวมเล่มผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลที่ ๒ รางวัลที่ ๓ ครั้งแรก เป็นสิทธิ์ของสำนักพิมพ์เพื่อนดีซึ่งสำนักพิมพ์จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ตามระเบียบของสำนักพิมพ์

+การส่งผลงานเข้าประกวด
ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนจ่าหน้าซองถึง

กองบรรณาธิการนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์
๕๘ ซอยนภาศัพท์ (แยกที่ ๕) ถนนสุขุมวิท ซอย ๓๖
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
และเขียนข้อความว่า “นวนิยายส่งเข้าประกวด รางวัลสุภัทร สวัสดิรักษ์” ที่มุมซองด้านขวาส่วนล่าง

รายละเอียดเพิ่มเติมที่

http://www.sakulthai.com/sakulthaiflex/sakulthaiflex/pages/suphataward.html