กำหนดการการมอบรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๑
โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
       และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒
                   ของ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
                                           วันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒
       ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ                  
       ————-
๑๒.๓๐ ลงทะเบียน /น้ำชา-กาแฟ
๑๓.๐๐ นางชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ
ฉายวีดีทัศน์แนะนำสมาคมฯ
๑๓.๐๐ นางชมัยภร แสงกระจ่าง กล่าวถึงความเป็นมาของรางวัลนราธิป
อ่านบทกวีรำลึก พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
(ดร.ญาดา อารัมภีร)
พิธีประกาศเกียรติและมอบโล่แด่ผู้ได้รับรางวัลนราธิป

นายโกวิท      ตั้งตรงจิตร

ศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม สีบุญเรือง

นายจำนรรจ์ สุวรรณโชติ (รวี พรเลิศ)

นายถาวร ชนะภัย

นายแท้ ประกาศวุฒิสาร

นางธิดา บุนนาค

นายแพทย์ประสาน ต่างใจ

นายมานะ แพร่พันธุ์

นายวิทย์ พิณคันเงิน

นายสมพร เทพสิทธา

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแสง จันทร์งาม(ธรรมโฆษ)

นายอุทัย เทียมบุญเลิศ (บุญศักดิ์ แสงระวี/อนิวรรตน์)      

๑๔.๐๐ วรรณศิลป์เสวนา: เรียนรู้จากผู้มาก่อน-รายการเปิดใจผู้ได้รับรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๑
ดำเนินรายการโดย นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ และ บูรพา อารัมภีร
๑๕.๑๕ น้ำชา กาแฟ
๑๕.๓๐ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๒
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๑
วาระที่ ๓ รายงานผลงานในรอบปี ๒๕๕๑
วาระที่ ๔ รายงานการเงินและรับรองงบดุล ประจำปี ๒๕๕๑ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๕๒
วาระที่ ๕ การเลือกตั้งกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ ประจำปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)      
๑๗.๓๐ ปิดการประชุม

      
      ———————–