“เปิดประเทศเพื่อนบ้านผ่านงานวรรณกรรม”
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสโมสรนักเขียนภาคอีสาน
โดยการสนับสนุนของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
ณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
—————————-
๐๘.๓๐           ลงทะเบียน
๐๙.๐๐                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยกล่าวต้อนรับ
๐๙.๑๕           ฉายวีดิทัศน์สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย / เจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนฯ กล่าวชี้แจงโครงการ
๐๙.๓๐           พัก-น้ำชากาแฟ
๐๙.๔๕           การอภิปราย “วรรณกรรมลุ่มน้ำโขงในมุมมองใหม่”  โดย  
สุขี นรศิลป์ นักประพันธ์ซีไรต์ ๒๕๕๖ จาก สปป.ลาว
ซก จันพัล นักเขียนซีไรต์ ๒๕๕๖ จากกัมพูชา
ATK  นักเขียนจากพม่า
ผศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
และนักเขียนซีไรต์ปี ๒๕๓๐
ดำเนินรายการโดย กนกวลี พจนปกรณ์
๑๒.๑๕          พัก-รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐           ชมวีดิทัศน์กิจการ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนกิจกรรม
๑๓.๑๕           การอภิปราย  “วรรณกรรมไทยอีสานในฐานที่มั่นวรรณกรรมอาเซียน”   โดย
                        อังคาร จันทาทิพย์ กวีซีไรต์ ปี ๒๕๕๖
                        ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์  นักวิชาการวรรณกรรม
สุมาลี สุวรรณกร  ประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสาน
ชัชวาลย์ โคตรสงคราม จากสโมสรนักเขียนภาคอีสาน
ดำเนินรายการโดย นรีภพ สวัสดิรักษ์
๑๕.๑๕           พัก-น้ำชากาแฟ
๑๕.๓๐           เปิดล้อมวงอภิปรายทั่วไป “แลกเปลี่ยนเรียนรู้วรรณกรรมลุ่มน้ำโขง” 
นำอภิปรายโดย  ขจรฤทธิ์ รักษา พินิจ นิลรัตน์ วาสนา ชูรัตน์ ปาริชาติ คุ้มรักษา พิราภรณ์ ขจรพันธุ์ กรรมการสมาคมนักเขียนฯ ร่วมด้วยคณะนักเขียนภาคอีสาน อาทิ  สุมาลี สุวรรณกร นนท์ พลังวรรณ มาโนช พรหมสิงห์ สมคิด สิงสง วีระ สุดสังข์ 
โชคชัย ตักโพธิ์ มหรรณพ ต้นวงษา ฯลฯ  และผู้ร่วมสัมมนา 
๑๗.๐๐           สรุปปิดการสัมมนาโดย บูรพา อารัมภีร อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย