ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์ ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554 ณ สำนักหอสมุดกลาง
………………………………………
กิจกรรมทั่วไป เช่น Rummage Sale ,จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค,จำหน่ายของที่ระลึก, จำหน่ายหนังสือเก่า


27 มิ.ย. 54
13.00 – 15.00 น. เสวนา นวนิยายกับการพัฒนาด้านคุณธรรมในชีวิต โดยทีมงาน “พระอาทิตย์คืนแรม” นำทีมโดยผู้ประพันธ์ คุณชมัยภร แสงกระจ่าง ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์พรธาดา สุวัธนวนิช ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร


28 มิ.ย. 54
9.00 – 16.00 น. อบรมการใช้โปรแกรมเดซี่สำหรับการอ่านหนังสือเสียงแก่ผู้พิการทางสายตา ณ ห้องฝึกอบรม 102


29 มิ.ย. 54
9.00 – 12.00 น. บริจาคโลหิตให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร


30 มิ.ย. 54
9.00 – 12.00 น. ประกวดอ่านร้อยแก้ว ระดับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
13.00 – 16.00 น. ประกวดอ่านร้อยแก้ว นิสิตระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร


และกิจกรรมการออกร้าน Rummage sale ร้านจำหน่ายหนังสือ และสินค้าต่างๆ รวมทั้งสินค้าที่ระลึกตลอดสัปดาห์ !


สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2649-5000 ต่อ 5340