เรียน ทุกท่าน

ด้วยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจะให้มีการประชุมระดมสมองในหัวข้อ “อย่างไรจึงจะเรียกว่าสารคดีเชิงวรรณศิลป์” เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการเปิดรับงานประเภทสารคดีเชิงวรรณศิลป์ เข้าเป็นประเภทหนึ่งในการประกวดวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง Embassy Room โรงแรมโอเรียนเต็ล ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ
เพื่อให้การบรรจุงานวรรณกรรมประเภทสารคดีเชิงวรรณศิลป์ เข้าในการประกวดวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน(ซีไรต์) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิผล      

จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะที่เป็นนักเขียนสารคดี ผู้มีประสบการณ์/และหรือนักวิชาการทางวรรณกรรม เข้าร่วมประชุมระดมสมองตามวัน เวลา ดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ด้วย

       ขอแสดงความนับถือ

                        (นางชมัยภร แสงกระจ่าง)
       นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

โทร . ชมัยภร-๐๘๙-๙๘๗๙๙๘๐
เจ้าหน้าที่ประสานงาน ๐๘๔-๐๑๕๘๕๓๔(สราวุธ)

เรียน สื่อมวลชนทุกท่าน

ด้วยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเขียนสารคดีและนักวิชาการทางวรรณกรรมเข้าร่วมประชุม
ระดมสมองในหัวข้อ “อย่างไรจึงจะเรียกว่าสารคดีเชิงวรรณศิลป์” เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการเปิดรับงานประเภทสารคดีเชิงวรรณศิลป์ เข้าเป็นประเภทหนึ่งในการประกวดวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง Embassy Room โรงแรมโอเรียนเต็ล ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ
จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านช่วยเผยแพร่ข่าวการจัดการประชุมครั้งนี้ และเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ