ขอเชิญส่งนวนิยายขนาดสั้น ชิงรางวัลสุภาว์ เทวกุล ฯ

                  คณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุล ฯ นำโดยนางสุกัญญา ชลศึกษ์ ประธานกรรมการ ฯ กำหนดจัดประกวดวรรณกรรมเพื่อรับรางวัลสุภาว์ เทวกุล ฯ อันเป็นการส่งเสริมงานประพันธ์ไทยให้เจริญก้าวหน้าและเป็นการระลึกถึงสุภาว์ เทวกุล ณ อยุธยา อดีตผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสองสมัย ผู้วายชนม์ไปก่อนเวลาอันควร โดยได้จัดประกวดมาแล้ว ๑๒ ครั้ง

เริ่มจากปี พ.ศ.๒๕๓๗ (เว้นว่างไปหนึ่งปี คือ ๒๕๔๒) จนถึงปัจจุบัน

                  ในปี ๒๕๕๐ นี้ คณะกรรมการกำหนดให้เป็นการประกวดนวนิยายขนาดสั้น ความยาวประมาณ ๑๕ –๒๐ ตอน หรือประมาณ ๑๐๐ หน้ากระดาษเอ ๔ ไม่จำกัดเนื้อหา เขียนเป็นภาษาไทย

สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่แปลหรือแปลงจากงานเขียนของผู้อื่น (กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น มูลนิธิฯ จะดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์) เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์หรือรวมเล่มมาก่อน

และระหว่างที่เสนอเข้าพิจารณารับรางวัลห้ามส่งนิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์ และผู้เขียนจะต้องมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล      

                  การส่งจะต้องพิมพ์บนกระดาษหน้าเดียว ส่งพร้อมสำเนา ๓ ชุด โดยใส่ชื่อจริง นามสกุล พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในต้นฉบับด้วย      ผู้เขียนต้องทำสำเนาเก็บไว้เอง

ส่งผลงานได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ที่ ตู้ ป.ณ.๙ ปท.อ่อนนุช กท.๑๐๒๕๐ โดยส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น

คณะกรรมการจะนับวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

                  รางวัลมี ๑ รางวัล เป็นเงินรางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท บาทพร้อมโล่เกียรติยศ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด จะประกาศผลการตัดสินในเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ และผลงานที่ได้รับ

รางวัล คณะกรรมการฯ ขอลิขสิทธิ์จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกภายในกำหนดเวลา ๓ ปี โดยสำนักพิมพ์เพื่อนดีรับเป็นผู้จัดพิมพ์

และผู้ประพันธ์จะได้รับผลตอบแทนตามหลักการค่าลิขสิทธิ์วรรณกรรมพิมพ์

รวมเล่มโดยทั่วไปด้วย

                  ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ชมัยภร แสงกระจ่าง ๐๒- ๓๖๘๒๖๘๙ หรือ

๐๘๙–๙๘๗๙๙๘๐หรือ ที่ตู้ ป.ณ.๙ ปท.อ่อนนุช กทม.๑๐๒๕๐

หรืออีเมล์ chamaiporn246@ gmail.com