ขอเชิญเสนอชื่อศิลปินทัศนศิลป์เพื่อให้พิจารณาคัดเลือกเข้ารับ

รางวัลมนัส เศียรสิงห์ “แดง”


ทัศนศิลป์ดีเด่นทางด้านสันติภาพ ประชาธิปไตย ความเป็นธรรม ครั้งที่ ๓


ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔                 ฝ่ายศิลปกรรมสถาบันปรีดี พนมยงค์  ได้ร่วมกับ คณะทำงานรางวัลมนัส เศียรสิงห์ “แดง”  จัดให้มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลมนัส เศียรสิงห์ ทัศนศิลป์ดีเด่นทางด้านสันติภาพ ประชาธิปไตย ความเป็นธรรม เป็นประจำทุก ๕ ปีต่อ ๑ ครั้ง โดยยึดถือวาระครบรอบ ๒๕ ปี เหตุการณ์  ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙-๒๕๔๔ เป็นจุดเริ่มต้น


                ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้ ได้กำหนดให้มีการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลมนัส เศียรสิงห์ “แดง”  ทัศนศิลป์ดีเด่นทางด้านสันติภาพ ประชาธิปไตย ความเป็นธรรม ครั้ง ที่ ๓  ขอเชิญท่านร่วมเสนอชื่อบุคคล และประวัติการสร้างผลงานของศิลปินทัศนศิลป์ให้คณะทำงานรางวัลมนัส  เศียรสิงห์ “แดง” พิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล


 


รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลมนัส  เศียรสิงห์ “แดง” ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒


มีดังนี้


 


รางวัลมนัส เศียรสิงห์ “แดง” ศิลปินเกียรติยศ   (HONORARY RED ART AWARD)


ผู้ได้รับรางวัลประจำปี ๒๕๔๔


นายทวี รัชนีกร นางลาวัณย์ อุปอินทร์
รางวัลมนัส เศียรสิงห์ “แดง” ศิลปินทัศนศิลป์ดีเด่น (RED ART AWARD)


ผู้ได้รับรางวัลประจำปี ๒๕๔๔


นายวสันต์ สิทธิเขตต์
รางวัลมนัส เศียรสิงห์ “แดง” ศิลปินเกียรติยศ (HONORARY RED ART AWARD)


ผู้ได้รับรางวัลประจำปี ๒๕๔๙


นายโชคชัย ตักโพธิ์ นายพิทักษ์ ปิยะพงษ์


 


รางวัลมนัส เศียรสิงห์ “แดง” ศิลปินทัศนศิลป์ดีเด่น (RED ART AWARD)


ผู้ได้รับรางวัลประจำปี ๒๕๔๙


นายสุธี คุณาวิชยานนท์ นางสุโรจนา เศรษฐบุตร


 


………………………………………………………………………………………………………….


โครงการ


รางวัลมนัส เศียรสิงห์ “แดง”


ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
หลักการและเหตุผล


                 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ มนัส เศียรสิงห์ “แดง” ศิลปินนักกิจกรรม ขบวนการเดือนตุลา ซึ่งได้เสียสละชีวิตในเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ณ บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อพิทักษ์ ปกป้อง ระบอบประชาธิปไตย และความเป็นธรรมในสังคมอย่างองอาจกล้าหาญ


                 ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ จึงได้มีการจัดตั้งรางวัลมนัส เศียรสิงห์ “แดง” ขึ้น รางวัลนี้มีวัตถุประสงค์มอบให้เป็นเกียรติแก่ศิลปินทัศนศิลป์ ผู้สร้างสรรค์ผลงานดีเด่นทางด้านสันติภาพ ประชาธิปไตย ความเป็นธรรม เป็นการยกย่องเชิดชูและให้กำลังใจศิลปินผู้ทำงานสะท้อนปัญหาให้กับสังคม


                 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย จึงได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานพิจารณามอบรางวัล มีหน้าที่พิจารณา ประกาศ และมอบรางวัลให้แก่ศิลปินไทย ที่คัดเลือกจากทั่วประเทศทุก ๕ ปี ต่อ ๑ ครั้ง โดยถือเอาวาระครบรอบ ๒๕ ปี ของเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙ – ๒๕๔๔ ประกาศและมอบรางวัลอย่างเป็นทางการครั้งแรก ครั้งที่ ๒ ประกาศและมอบรางวัลในปี พ.ศ.๒๕๔๙ สำหรับในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ประกาศและมอบรางวัล ครั้งที่ ๓


 


รางวัลนี้แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่


รางวัลมนัส เศียรสิงห์ “แดง” ศิลปินเกียรติยศ


(HONORARY RED ART AWARD)


คุณสมบัติ


๑. จะต้องเป็นศิลปินทัศนศิลป์ผู้สร้างสรรค์ผลงานสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี


๒. จะต้องเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาสาระ ส่งเสริมสันติภาพ ประชาธิปไตย ความเป็นธรรมและแสดงออกทางด้านศิลปะ    


      โดยไม่จำกัดรูปแบบ เทคนิค วิธีการ


๓. จะต้องเป็นศิลปินที่ใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างให้สาธารณชนประจักษ์


 


รางวัลมนัส เศียรสิงห์ “แดง”


(RED ART AWARD)


คุณสมบัติ


๑. ศิลปินทัศนศิลป์ผู้ถูกเสนอชื่อจะต้องเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี


๒. จะต้องเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาสาระ ส่งเสริมสันติภาพ ประชาธิปไตย ความเป็นธรรม และแสดงออกทางด้านศิลปะ


      โดยไม่จำกัดรูปแบบ เทคนิค วิธีการ


๓. ศิลปินขบวนการเดือนตุลา ไม่มีสิทธิรับรางวัล


 


วิธีการ


๑. เชิญชวนและเปิดโอกาสให้กลุ่ม องค์กร สถาบัน บุคคล เสนอชื่อ ประวัติผลงานศิลปินเข้ามาให้คณะกรรมการคัดเลือกภายใน


    ระยะเวลาที่กำหนด


๒. คณะทำงานจัดหาข้อมูล ชื่อ ประวัติ และผลงานศิลปินเองเพื่อคัดสรรเพิ่มเติม


๓. คณะทำงานสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณา มอบรางวัลให้ศิลปินท่านหนึ่งท่านใดอย่างอิสระตามที่เห็นสมควร


 


กำหนดรับประวัติผลงานศิลปินทัศนศิลป์


ตั้งแต่วันนี้  จนถึง วันที่ ๓๑  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๔  โดยส่งประวัติผลงานมาที่


นายสินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย สถาบันปรีดี พนมยงค์ เลขที่ ๖๕/๑ สุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ)


แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐


โทรศัพท์ ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑ โทรสาร ๐-๒๓๘๑-๓๘๕๙


หรือ ส่งทาง E-mail : [email protected] และ [email protected]


 


รายนามที่ปรึกษาและฝ่ายเลขานุการ


รางวัลมนัส เศียรสิงห์ “แดง” ครั้งที่ ๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔


 


ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ  ที่ปรึกษา


นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี      ที่ปรึกษา


รองศาสตราจารย์วิทยากร เชียงกูล   ที่ปรึกษา


นายทวี   รัชนีกร   ที่ปรึกษา


รองศาสตราจารย์ อำนาจ เย็นสบาย    ที่ปรึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุง พรมมูล   ที่ปรึกษา


นายสินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย   เลขานุการคณะทำงาน


 

Pridi Banomyong Institute

65/1 Thonglor, Sukhumvit 55 Rd., Vadhana, Bangkok 10110 Thailand

Tel : (66) 2381-3860-1 Fax : (66) 2381-3859