คมบางเดินสาย
ร่วมออกร้าน งานวิชาการ สัมมนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เนื่องจากเป็นงานวิชาการ จึงได้ขออนุญาตคณะผู้จัดงานจึงได้ร่วมออกร้าน เพื่อเสนอผลงานวิชาการ และวรรณกรรมดีๆ สำหรับผู้อ่าน

ผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมงานสัมมนาได้ ดังรายการนี้ค่ะ

โครงการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ

โครงการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ภาษาสมัยแห่งความหลากหลาย
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับสมาคมภาษาและหนังสือ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักพิมพ์ปาเจราจำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุม 10201 ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักการและเหตุผล
เรากำลังอยู่ในโลกหลังสมัยใหม่ที่สภาวการณ์ของสังคมมีลักษณะแยกย่อยและเป็นส่วนเสี้ยวมากขึ้นจนหาศูนย์กลางหรือความเป็นเอกภาพแบบหนึ่งเดียวไม่ได้ ชีวิตของเราจึงแวดล้อมด้วยความหลากหลายมากขึ้น เราใส่ใจความหลากหลายในทุกๆ ด้าน ทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ความหลากหลายทางความคิด ตลอดจนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ภาษาจึงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เมื่อวัฒนธรรมมีความหลาก
หลาย ภาษาก็มีความหลากหลาย เราใช้ภาษาที่ทั้งสุภาพและหยาบ (แม้ในที่สาธารณะ) เรามีภาษาที่ทั้งง่ายและซับซ้อน เราสร้างภาษาที่ทั้งประณีตและฉาบฉวย ภาษาที่แตกต่างหลากหลายนี้ไหลวนทับซ้อนอยู่ในทุกมิติของชีวิตเรา มิติของสื่อ ทั้งโฆษณา ข่าว นิตยสาร และวรรณกรรม มิติของสาร ทั้งตรงไปตรงมา ทั้งประดิษฐ์สร้างความคิดเพื่อยืนยันตัวตน ปรากฏในสังคมใหญ่และสังคมย่อย ในสังคมกระแสหลักและสังคมคนชายขอบ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักพิมพ์ปาเจรา จำกัด เห็นความสำคัญของการติดตามศึกษาค้นคว้าภาษาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเต็มไปด้วยความหลากหลายซึ่งเปี่ยมด้วยสีสัน จึงร่วมกันจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติเรื่อง ภาษาสมัยแห่งความหลากหลาย เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านภาษาปัจจุบันของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และนักวิชาการทั่วไป

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านภาษาปัจจุบันของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และนักวิชาการทั่วไป
2.เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย สู่สาธารณชน

กำหนดวันเวลาและสถานที่
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุม 10201 ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้เข้าร่วมสัมมนาครู อาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาจำนวน 200 คน
การลงทะเบียนไม่เสียค่าลงทะเบียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักพิมพ์ปาเจรา จำกัด
งบประมาณและการสนับสนุน

1. งบประมาณประจำปีการศึกษา 2551 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และสำนักพิมพ์ปาเจรา จำกัด

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่
http://www.utcc.ac.th/news/865/โครงการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ.html