วันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 22 มิถุนายน – ศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554
ณ ศาลาพระเกี้ยว

มีกิจกรรมพิเศษ และออกบู๊ธขายหนังสือ 
พบนักเขียนมากมาย
เช่น รศ. ดร. สุเนตร ชุตินทรานนท์
วรรณสิงห์ ประเสิรฐกุล
ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน
นิ้วกลม
ถ่ายเถา สุจริตกุล
และ
นิสิต AF และ The star