คำประกาศเกียรติคุณ
นางชมัยภร บางคมบาง
ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์

นางชมัยภร บางคมบาง นามปากกา ชมัยภร แสงกระจ่าง, ไพลิน รุ้งรัตน์, บัวแพน นันทพิสัย,
ชมจันทร์ และบุณฑริกา ปัจจุบันอายุ ๖๔ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓ ที่จังหวัดจันทบุรีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยรับราชการที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ชมัยภรเขียนบทกวี เรื่องสั้น และบทวิจารณ์ ตั้งแต่เป็นนิสิต ต่อมาได้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมอย่างจริงจังจนเป็นนักเขียนอาชีพ
ผลงานวรรณกรรมของชมัยภรมีหลายประเภททั้งบันเทิงคดีและสารคดี ได้แก่ เรื่องสั้น นวนิยาย
กวีนิพนธ์ วรรณกรรมเยาวชนและบทวิจารณ์ ผลงานที่สร้างสรรค์ในช่วงเวลา ๔ ทศวรรษมีกว่า ๘๐ เรื่องในจำนวนนี้มีเรื่องที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ๒๒ เรื่อง หลายเรื่องได้รับการสร้างเป็นละครโทรทัศน์วรรณกรรมเยาวชน หลายเรื่องได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาและหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นวนิยายบางเรื่องได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศหลายแห่งให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา
งานเขียนของชมัยภรนำเสนอประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับครอบครัวและสังคม เช่น ปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ สิทธิสตรี ปัญหาความพิการทางร่างกายและจิตใจ ปัญหาทางการเมือง ฯลฯ ชมัยภรผสานลักษณะของวรรณกรรมพาฝันเข้ากับวรรณกรรมเพื่อสังคมทำให้ผู้อ่านได้รับทั้งสาระและความรื่นรมย์ ชมัยภรเป็นนักเขียนที่มีพลังในการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมอย่างต่อเนื่อง และยังอุทิศตนปฏิบัติภารกิจ ในการปลูกฝังบ่มเพาะให้เยาวชนได้เป็นนักเขียนตามความใฝ่ฝัน ทั้งยังทำงานเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ สร้างกระแสการอ่าน การเขียน และการวิจารณ์วรรณกรรม เป็นแรงบันดาลใจให้นักเขียนรุ่นหลัง ชมัยภรจึงได้รับรางวัลและเกียรติคุณต่าง ๆ จากภาครัฐและเอกชน ด้วยวุฒิภาวะทางปัญญา ทำให้วรรณกรรมของชมัยภรกระตุ้นให้ตระหนักถึงคุณค่าของจริยธรรม ศีลและธรรม การมองโลกในแง่ดีในงานเขียนของชมัยภร ทำให้ผู้อ่านมองเห็นแง่งามของชีวิต สัญชาตญาณใฝ่ดีในตัวมนุษย์และสร้างความหวังว่าทุกชีวิตคือพลังในการสร้างสังคมที่ดีและโลกที่งดงาม
นางชมัยภร บางคมบาง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกาศเมื่อ
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘