กำหนดการ
“งานประกาศผลตัดสินรางวัลพระราชทาน ชมนาด ประจำปี พุทธศักราช 2550”
วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2551      ณ ชั้น 3 บีทูเอส สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

13.30 – 14.30 น.            ลงทะเบียนสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ
                  เชิญรับประทานอาหารว่าง / รับของที่ระลึก

14.30 – 14.40 น.            พิธีกร คุณเนตรปรียา (มุสิกไชย) ชุมไชโย (ครูเคท)
กล่าวต้อนรับ / กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงาน

14.40 – 16.00 น.            พิธีกร เรียนเชิญ คุณเดวิด จอห์นสัน บรรณาธิการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออกหนังสือไทย
                  : แปลไปสู่ตลาดโลก คุณริสรวล อร่ามเจริญ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ และจำหน่ายหนังสือ
แห่งประเทศไทย และคุณเพ็ญศรี เคียงศิริ นักเขียนสตรีผู้มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง
อภิปรายเรื่อง “จะส่งนวนิยายไทยออกสู่ตลาดโลกได้อย่างไร”

16.00 – 16.15 น.      – พิธีกร เรียนเชิญ คุณวาริท จรัณยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด
บริษัท บีทูเอส จำกัด มอบของที่ระลึกให้แก่ ผู้อภิปราย
– พิธีกร เรียนเชิญ คุณศักดิ์ชัย จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า บริษัท บีทูเอส จำกัด และกรรมการบริหาร บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด กล่าวถึง โครงการชมนาด บุ๊ก ไพร้ซ์ และประกาศผลผู้ได้รับรางวัล

16.15 – 16.20 น                              – พิธีกร เรียนเชิญ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ การคัดเลือกและตัดสิน
                                                                   รางวัลชมนาดฯ มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลพร้อมตัวแทนแขกผู้มี
                                                                   เกียรติของเจ้าภาพ คุณเตือนใจ (ดีเทศน์) กุญชร ณ อยุทธยา นักเขียนสตรีอดีตวุฒิสมาชิกที่มา
                                                                   จากการเลือกตั้งครั้งแรก ฯพณฯ ปองพล อดิเรกสาร นักประพันธ์สองภาษา และเจ้าภาพ
                                                                   ร่วม ได้แก่ผู้บริหารสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นและผู้บริหารบีทูเอสฝ่ายละหนึ่งท่านร่วม
                                                                        ถ่ายภาพแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล                                                                                    
                                                                        

16.20-17.00 น.            – พิธีกร เรียนเชิญ ประธานคณะกรรมการตัดสิน ประธานคณะกรรมการคัดเลือก คุณ
                                                                   อาทร เตชะธาดาตัวแทนเจ้าภาพสองฝ่าย และผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานตอบข้อ
                                                                   ซักถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน กฎ กติกา มารยาท และ
                                                                   กรอบเวลาในการเปิดรับต้นฉบับพิจารณารางวัลพระราชทานชมนาดรอบสอง และ
                                                                   เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลปรารภความรู้สึกและทัศนคติต่อการสร้างสรรค์ผลงาน
                                                                   ของตนเอง