สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย   ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ 
โดยการสนับสนุนของบริษัท ซีพีออลล์  และแอร์เอเซีย
จัดกิจกรรมสัมมนาในวาระครบ ๔๐ ปี สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
“อัตลักษณ์ และสีสันท้องถิ่นในงานเขียนของนักเขียนภาคเหนือ”
“เส้นทางสู่สากล  บนสายธารวรรณกรรมท้องถิ่น”
วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ณ  ห้องประชุม  คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
——————————————
ภาคเช้า
-ปาฐกถาพิเศษ “พลังวรรณศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล”  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์
-การอภิปราย  “รากเหง้า  อัตลักษณ์  และสีสันท้องถิ่นในงานเขียนของนักเขียนภาคเหนือ”
                โดย ๑. มาลา คำจันทร์  ๒. อาจารย์สกุล บุณยทัต  ๓. อาจารย์อัคคภาค  เล้าจินตนาศรี     
ดำเนินรายการโดย กนกวลี พจนปกรณ์
ภาคบ่าย
-เพลงกวีโดย สุวิชานนท์
-การอภิปราย  “เส้นทางสู่สากล บนสายธารวรรณกรรมท้องถิ่น”
                โดย ๑. นายกสมาคมนักเขียนฯ เจน สงสมพันธุ์  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลมูล จันทน์หอม
 ๓.รองศาสตราจารย์สุพรรณ ทองคล้อย ๔. อาจารย์วิลักษณ์  ศรีป่าซาง 
ดำเนินรายการโดย พินิจ นิลรัตน์
-เปิดเสวนาทั่วไป “อัตลักษณ์ และสีสันท้องถิ่นในงานเขียนของนักเขียนภาคเหนือ”
นำเสวนาโดย  เจน สงสมพันธุ์ นรีภพ สวัสดิรักษ์ กนกวลี พจนปกรณ์   เสรี ทัศนศิลป์ 
พินิจ นิลรัตน์
ผู้ร่วมเสวนา  : นักเขียนภาคเหนือ
-สรุปปิดการสัมมนา    โดยนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
 
 
ขอบพระคุณครับ
ฉัตรชัย  คุ้มอนุวงศ์
— 
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
Writer’ Association of Thailand
๓๑  ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๓๓ (เทวรัตน์)
ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๘๐๐
๐๒๙๑๐๙๕๖๕