สำนักงาน กงสุล ณ นครหนานหนิงร่วมกับ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี จัดการสัมมนาการศึกษาวรรณกรรมไทย-จีน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานสัปดาห์วัฒนธรรมไทย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-18 เม.ย. 51 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

ในการนี้มีนักเขียนและนักวิจารณ์วรรณกรรมไทยให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 50 คน อาทิ นางชมัยภร แสงกระจ่าง (บางคมบาง) นายกสมาคมนักเขียนแห่ง ปทท. / นายชาติ กอบจิตติ กวีซีไรท์ 2 สมัย / ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ นักวิชาการและนักวิจารณ์วรรณกรรม / ผศ. สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ นักวิชาการและนักวิจารณ์วรรณกรรม นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ นักศึกษาและสื่อมวลชนร่วมฟังการสัมมนาด้วย รวมประมาณ 100 คน

นักเขียนและนักวิจารณ์ไทยและจีนได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมของแต่ละฝ่าย / ปัญหาต่าง ๆ ที่นักเขียนทั้งสองฝ่ายประสบ อาทิ การพัฒนาวรรณกรรมไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อิทธิพลของตะวันตกที่มีต่อนักเขียนรุ่นใหม่ ๆ ทำให้ลืมแนวทางวรรณกรรมของประเทศตนเอง และจำนวนผู้อ่านวรรณกรรมลดลง เป็นต้น / วรรณกรรมจีนใน ประเทศไทยและวรรณกรรมของไทยที่เกี่ยวกับจีน

การสัมมนาครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักเขียนนักวิจารณ์ทั้งสองฝ่ายให้ได้รับทราบและเข้าใจในความเป็นมาของวรรรณกรรม และสภาพการณ์ของแวดวงวรรณกรรมของแต่ละฝ่าย พร้อมกันนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวรรณกรรมระหว่างไทยกับกว่างซี คือ

1) จะมีการนำบทวิจารณ์วรรณกรรมของ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ลงพิมพ์ในหนังสือ Southern Cultural Forum (南方文坛) ซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือที่มีอิทธิพลในวงการวรรณกรรมวิจารณ์ของจีน

2) โครงการจัดทำหนังสือวรรณกรรมสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับกว่างซี โดยสมาคม นักเขียนแห่ง ปทท. กับสมาคมนักเขียนแห่งกว่างซี

3) โครงการแปลวรรณกรรมไทยเป็นภาษาจีน และวรรณกรรมจีนเป็นภาษาไทย

นอกจากนี้ ยังเป็นขยายมิติของ ครม. ด้านวัฒนธรรมไทย-กว่างซี ไปสู่แวดวงวรรณกรรม ซึ่งจะทำให้ ครม. ด้านวัฒนธรรม และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสังคม วัฒนธรรมของทั้งสองฝ่ายได้เข้าถึงประชาชนทั้งสองฝ่ายมากขึ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมให้ ครม. ด้านการศึกษาระหว่างไทยกับกว่างซี ซึ่งมีความใกล้ชิดกันอยู่แล้ว มีความลุ่มลึกและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

h

เนื้อข่าวจากเว็บไซต์ กระทรวงต่างประเทศ

http://www.mfa.go.th/web/2664.php?id=19726

ภาพข่าวจากwww.combangweb.com