วธ. ประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติ ปี57 รวม 12 คน “ปัญญา-ชมัยพร-สะอาด-ภัทราวดี” เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ จากสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ 24 ก.พ. นี้ 
       
       วันนี้ (19 ม.ค.) ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) โดยมีวาระการพิจารณารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2557 ซึ่งในการพิจารณาครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาในแต่ละสาขาเรียงตามลำดับ พร้อมแนบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองมาให้ กวช. ร่วมพิจารณาด้วย ซึ่งที่ประชุมได้ใช้เวลาพิจารณากว่า 3 ชั่วโมง
       
       นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม แถลงข่าวภายหลังการประชุม กวช. ว่า กวช.ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี 2557 โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ผลงาน ตลอดจน ความเหมาะสมทุกประการ โดยมีผู้สมควรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ 3 สาขา จำนวน 12 คน ดังนี้ 1.สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายชวลิต เสริมปรุงสุข และ นายปัญญา วิจินธนสาร(จิตรกรรม) นายนิจ หิรัญชีระนันทน์ (ออกแบบผังเมือง) นายจรูญ อังศวานนท์ (สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์) และ นายบุญช่วย หิรัญวิทย์ (ประณีตศิลป์-เครื่องเงิน) 2. สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นางชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจ่าง) 3. สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นางดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล (ดนตรีสากล) นายสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ (ละครโทรทัศน์และภาพยนตร์) นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ (ดนตรีไทย) นายณรงค์ จันทร์พุ่ม (หนังตะลุง) นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา (ดนตรีลูกทุ่งไทย) และนางภัทราวดี มีชูธน (ละครเวทีและภาพยนตร์)
       
       ทั้งนี้ ศิลปินแห่งชาติ ทั้ง 12 คน จะเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศิลปินแห่งชาติ วันที่ 24 ก.พ. นี้

ข่าวจาก http://manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9580000007027