ประกวดวรรณกรรม
             เมื่อวันที่ 27 พ.ค. นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิ การสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2551 ร่วมกับนางชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรท์ กรรมการ แถลงว่า สำนักงานเลขาธิการสภา ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้จัดประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าเป็นปีที่ 7 โดยจัดประกวดทั้งประเภทเรื่องสั้น บทกวี กลอนเปล่าหรือบทกวีไร้ฉันทลักษณ์ ชิงเงินรางวัลรวม 360,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองและปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย โดยผู้สนใจสามารถส่งเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ก.ค.

ข่าวสด ฉบับวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551