เรื่อง “ดอนเมือง : แนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อชาติ” 
เนื่องด้วยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดการประกวดเรียงความในหัวข้อ ดอนเมือง : แนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อชาติ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ความรู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำเสนอเรียงความที่สะท้อนถึงความจำเป็นในการวางแผนเพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินกรณีสนามบินดอนเมือง เพื่อให้เกิดแนวคิดที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประเทศชาติ
มูลนิธิฯ จึงเชิญขอท่านผู้สนใจส่งผลงานเรียงความเข้าประกวด ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ คุณนงลักษณ์ จตุเทน โทรศัพท์ 02-295-3171 ต่อ 109 หรือ e-mail : [email protected] e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thaiappraisal.org/thai/essay/content_essay.php