สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ประกาศผลร้อยกรองออนไลน์เดือนกรกฎาคม –กันยายน ๒๕๕๐

ตามที่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ได้รับความสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ บริษัท ซี.พี ออล์ จำกัด (มหาชน)ได้จัดโครงการประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๐ เพื่อส่งเสริมการเขียนงานร้อยกรองสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทั่วทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกวีนิพนธ์เป็นกรรมการตัดสินบัดนี้การตัดสินประกวดร้อยกรองออนไลน์ เดือนตุลาคม ๒๕๕๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผล ดังนี้

เดือนตุลาคม

ประเภทกาพย์ ไม่มีสำนวนใดควรได้รางวัล
ประเภทกลอนสุภาพ

ชมเชย      บทเพลงแห่งดอกไม้เถื่อน ของ แดนไกล ไลบีเรีย

ประเภทโคลงสี่สุภาพ
รางวัลชนะเลิศ พยุหยาตราทางชลมารค๒๕๕๐ ของ ชาญสมร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ บ้านเกิด ของ อธิคม
รางวัลรองชนะเลิศอันที่ ๒ รำลึกโลหิตธาร” ของ อิสราวลี      
ชมเชย มี ๔ รางวัลได้แก่ ๑.แม่น้ำแงความหลัง ของ พีรมิตร ๒.หนึ่งแม่น้ำรำลึก ของ Aberforth ๓.คงคาครวญ ของ เปรียว ๔. ป่าสักโศกรำพัน ของ ปัญจาลนคร

ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(นายยุทธ โตอดิเทพย์)
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย