กำหนดการวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑
และการมอบรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๐
ของ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
โดยการสนับสนุนของบริษัทซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)
๙.๓๐            ลงทะเบียน
            ดื่มน้ำชา กาแฟ
๑๐.๐๐            นางชมัยภร แสงกระจ่าง กล่าวต้อนรับ
ฉายวีดีทัศน์แนะนำสมาคมฯ
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๑      
ฉายวีดีทัศน์ผลงานของสมาคมฯในรอบปี ๒๕๕๐

๑๑.๐๐            
นางชมัยภร แสงกระจ่าง กล่าวถึงความเป็นมาของรางวัลนราธิป
อ่านบทกวีรำลึก พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
(ดร.ญาดา อารัมภีร)
พิธีประกาศเกียรติและมอบโล่แด่ผู้ได้รับรางวัลนราธิป ๑๕ คน
นายกมลพันธ์ สันติธาดา
ศาสตราจารย์กุหลาบ มัลลิกะมาส
นางจินดา ศิริมานนท์            
นายดอกดิน กัญญามาลย์
นายเดโช บุญชูช่วย
หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
นายนพพร บุณยฤทธิ์      
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร      
นายพยงค์ มุกดา
ศาสตราจารย์กิตติคุณระวี ภาวิไล
นางสมสุข กัลย์จาฤก            
นายสุนทร จันทรัมพร            
นายอาจินต์ ปัญจพรรค์

๑๒.๐๐            
รับประทานอาหารร่วมกัน
๑๓.๐๐            
วรรณศิลป์เสวนา: เรียนรู้จากผู้มาก่อน-รายการเปิดใจผู้ได้รับรางวัลนราธิป ประจำปี ๒๕๕๐
            
ดำเนินรายการโดย นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ และบูรพา อารัมภีร

๑๔.๓๐            พักดื่มน้ำชา กาแฟ
๑๔.๔๕            
ฉาย “พิพิธวรรณศิลป์เสวนาวีดิทัศน์”      
บทบรรณาธิการ            
เพลงพระราชนิพนธ์
เพลง ยามรัก
เพลง เป็นไปไม่ได้                              
อ่านบทละครวิทยุ
อ่านเรื่องสั้น-นวนิยายตัดตอน
บทวิจารณ์
ชิมอาหารอย่างมีวรรณศิลป์

๑๗.๐๐            อ่านบทกวีปิดงาน