เรื่องที่ได้รับรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ ๑๗  ประจำปี ๒๕๕๖  จำนวน ๑๐ เรื่อง
ได้แก่
 
๒๕ ปีต่อมา  ของ นทธี ศศิวิมล
 
การอุบัติของสิ่งมีชีวิตบนโลกสองใบ  ของสุนันทวงศ์ เทพชู
 
เกาะพยายาม  ของปรีดี หงษ์สต้น
 
งานศพ  ของกล้า สมุทวณิช
 
เงือก ของเกริกศิษฏ์ พละมาตร์
 
ซีซีโนซอรัส  ของ กร ศิริวัฒโน
 
สถานการณ์บ้านเกิด ของถนอม ขุนเพ็ชร์
 
หญิงหม้ายในทุ่งข้าวสีเหลือง ของอุเทน วงศ์จันดา
 
หมาของเธอกับหมาของเขา ขององค์ บรรจุน
 
อาทิตย์กลับบ้าน  ของอภิรักษ์ ชัยปัญหา
 
 
 คณะกรรมการเห็นสมควรให้รางวัลพิเศษ ๓ รางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ  ได้รับรางวัลปากกาทอง จารึกชื่อสุภาว์ เทวกุล
ได้แก่ ๒๕ ปีต่อมา  ของ นทธี ศศิวิมล
 
รางวัลรองชนะเลิศ  ๒ รางวัล (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 
ได้รับรางวัลปากกาเงิน จารึกชื่อ สุภาว์ เทวกุลฯ
ได้แก่ หมาของเธอกับหมาของเขา ของ องค์ บรรจุน
และ  อาทิตย์กลับบ้าน ของอภิรักษ์ ชัยปัญหา