คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จะจัดงานประชุมทางวิชาการเรื่อง

วัฒนธรรมและศาสนาในเอเชียทวีป

วันจันทร์ที่ 9   และวันอังคารที่ 10  พฤษภาคม พ.ศ.2554
ณ ห้องสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
……………………………………………………………………………………………………………..

* งานนี้ไม่เสียค่าลงทะเบียน  ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป  ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่  เว็บไซต์ www.humanities.utcc.ac.th    หรือโทรสาร    02-276-2127  ภายในวันที่ 6  พฤษภาคม  2554
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่   ผศ.ดร.ธเนศ  เวศร์ภาดา     มือถือ      :   081 – 835-3053

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

กำหนดการ
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
เรื่อง  วัฒนธรรมและศาสนาในเอเชียทวีป
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันจันทร์ที่ 9   และวันอังคารที่ 10  พฤษภาคม พ.ศ.2554
ห้องสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏

วันจันทร์ที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554
8.30 – 9.00 น.        ลงทะเบียน
9.00 – 9.10 น.    พิธีเปิด
9.10 – 10.10 น.      อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทย
                               ปาฐก  :  ธัมมนันทาภิกษุณี (รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์)
10.10 – 10.20 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.20 – 11.10 น.    พระจันทร์ : ปัญญาและอวิชชาในอรรถกถาชาดก
                               วิทยากร : อาจารย์ ดร. สุภัค  มหาวรากร
                               ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11.10 – 12.00 น.    ชูชก : กระบวนการทำให้ศักดิ์สิทธิ์ในยุคทุนนิยม
                               วิทยากร : อาจารย์ ดร.จักริน  จุลพรหม
                               สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                      
12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.     พื้นที่และอำนาจ  ชู้และรักในมงกุฎดอกส้ม / ดอกส้มสีทอง
         วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ  เวศร์ภาดา
                                คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
14.00 – 14.10 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
14.10 – 15.10 น.    การสร้างตัวละคร “เทพเจ้า” ในนวนิยายห้องสินหรือเฟิงเสินเหยี่ยนอี้ 《封神演义》
                               วิทยากร :  อาจารย์ ดร. บุรินทร์   ศรีสมถวิล
                                สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
15.10 – 16.00 น.      ความเชื่อ เทศกาลและพิธีกรรมของชาวจีน
                                วิทยากร :  รองศาสตราจารย์เรือนแก้ว   ภัทรานุประวัติ
                                สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-4-
  วันอังคารที่ 10  พฤษภาคม พ.ศ. 2554
8.30 – 9.00 น.         ลงทะเบียน
9.00 – 9.40 น.         ลัทธิบริโภคนิยม : ศาสนาแบบใหม่
                                กลวิธีการใช้คู่ตรงข้ามในการเผยแผ่ธรรมะร่วมสมัยของพระไพศาล  วิสาโล
                                วิทยากร:ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญศิริ    ภิญญาธินันท์
                                 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
9.40 – 10.20 น.        การศึกษาจิตในพุทธศาสนาแบบเถรวาท
                                 วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุสา   สุทธิสาคร
                                 สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
                                 (บริการเครื่องดื่มและอาหารว่างในห้องประชุม)
10.20 – 11.20 น.      “พันดารา” แสงธรรมแห่งพุทธะจากทิเบต
                                 วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมย์
                                 ประธานมูลนิธิพันดารา
11.20 –  12.20 น.      หนังสือประวัติคนเปิดกรรม : เรื่องเล่ากับการสร้างตัวตนในบริบทพุทธศาสนาฆราวาส
                                 วิทยากร : อาจารย์ฐนธัช   กองทอง
                                 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย          
12.20 – 13.20 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.20 – 14.00 น.      แม่นากพระโขนงในสื่อการแสดง : ที่มา พัฒนาการของเรื่องเล่า  พุทธธรรม
                                 วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์    เกิดอรุณสุขศรี
                                 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอากรค้าไทย
14.00 – 14.40 น.       รูปแบบการทำงานของสตรีญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน
                                 วิทยากร : ดร.อัจจิมา   วัชราภรณ์
                                 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
                                 (บริการเครื่องดื่มและอาหารว่างในห้องประชุม)

14.40 – 15.20 น.      การทำน้ำซอฟัร : มิติทางวัฒนธรรม
                                วิทยากร : อาจารย์อาณัติ   วงศ์โฆษิต
                                สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
15.20 – 16.00 น.     ปริศนาค่าเงินปอนด์ในสมัยรัชกาลที่ 4 : คนไทยอ่อนเลขจริงหรือ                                                       
                                วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  นวลนิรันดร์
                                สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
                                ปิดการประชุมสัมมนา