สัปดาห์เปิดโลกการอ่าน
ที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
อังคารที่ 15 ธันวาคม 2552
ห้องประชุม 301
14.00 น. เสวนา self censorshipกับวงวิชาการไทย
เกษม เพ็ญภินันท์,
บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์
บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ ดำเนินรายการ
เปิดตัวหนังสือ
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในมุมมองมนุษยศาสตร์
สำนักพิมพ์วิภาษา
พุธที่ 16 ธันวาคม 2552
ห้องประชุม 301
14.00 น. เสวนา Econ Change
เปิดตัวหนังสือ Economic change in Thailand since 1850
ของ James Ingram
ฉบับแปล
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
พฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552
ห้องประชุม 301
14.00 น. ฉายหนังเรื่อง ONE Flew Over the Cuckoo’s Nest – 1975
เสวนา หนังกับวรรณกรรม
คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง
จักรพันธ์ ขวัญมงคล
สำนักพิมพ์ไลท์เฮ้าส์‏
ศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552
ห้องประชุม 301
14.00 น. เสวนาประจำปีกองทุนนพพร ประชากุล ครั้งที่ 1
“วิจักษ์วรรณกรรมวิจารณ์ วิจารณ์วรรณกรรมวิจักษ์”
นำเสนอโดย เสนาะ เจริญพร
ร่วมเสวนาโดย ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
ดำเนินรายการโดย ไอดา อรุณวงศ์
สำนักพิมพ์อ่าน
เสารที่ 19 ธันวาคม 2552
ห้องกระจกริมน้ำ
14.00 น. เสวนา ผู้คน การพัฒนา โลกาภิวัตน์ และความสุขแบบภูฐาน
สุลักษณ์ ศิวรักษ์
สดใส ขันติวรพงศ์
สฤณี อาชวานันทกุล
จิตกร บุษบา ดำเนินรายการ
สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา
ห้องกระจกริมน้ำ
ห้องประชุมชั้น 2
14.00 น. “จากพฤษภาประชาธรรมถึงรัฐประหารเพื่อประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข: ‘อ่าน’ การต่อสู้ทางชนชั้นในพลวัตการเมืองไทย”
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ นำเสนอ
สมชัย ภัทรธนานันท์
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ (กำลังติดต่อ)
ชัยธวัช ตุลาฑล ดำเนินรายการ
สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม
ห้องประชุม 301
13.00 น. ลำพังหัวใจยังไม่พอ : หนึ่งในวิธีฝึกฝนของคนสร้างงานวรรณกรรม วันนี้
อธิคม คุณาวุฒิ, เวียง-วชิระ บัวสนธ์ และสมาชิกคณะฯ สำนักพิมพ์ WAY
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ดำเนินรายการ
15.00 น. “อ่าน 1984 : รับฟังการอ่านวรรณกรรมเรื่อง หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่
และร่วมเสวนาหลังการอ่าน”
ผู้ร่วมเสวนา รัศมี เผ่าเหลืองทอง ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
โดยสำนักพิมพ์สมมติ