สัมมนาสาธารณะ ของขวัญวันเด็ก : ปฏิรูปจิตสำนึกเด็กไทยด้วยหนังสือ “เล่มใหม่”

                               แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ,สำนักงานโครงการส่งเสริมการอ่าน กศน,โครงการ Bangkok read for life – กรุงเทพฯ : มหานครแห่งการอ่าน และแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) จัดงานสัมมนาสาธารณะ ของขวัญวันเด็ก : ปฏิรูปจิตสำนึกเด็กไทยด้วยหนังสือ “เล่มใหม่” ในวันพุธที่ 5 มกราคม  พ.ศ. 2554  เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องกรุงธน  โรงแรมรอยัลริเวอร์  กทม.  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆมาร่วมงาน และดำเนินรายการโดยคุณประวีณมัย  บ่ายคล้อย  ผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ จากสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย อันมีกำหนดการดังนี้ 


กำหนดการสัมมนาสาธารณะ 


ของขวัญวันเด็ก : ปฏิรูปจิตสำนึกเด็กไทยด้วยหนังสือ “เล่มใหม่”


วันพุธที่ ๕ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.


ณ ห้องกรุงธน  โรงแรมรอยัลริเวอร์  กทม.


……………………………………


๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.      ลงทะเบียนรับเอกสาร


รับฟังการแสดง ขับขานบทเพลง “ดั่งดวงดาว” 


โดยเด็กๆจากโรงเรียนอนุบาลสานรักหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก


๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๐ น. กล่าวเปิดงาน


โดย ทพ. กฤษดา  เรืองอารีย์รัชต์  * 


ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


๑๓.๑๐ – ๑๓.๓๐ น. นำเสนอผลวิจัย “แก่นสาระและสุนทรียภาพหนังสือเด็กปฐมวัย: จาก ๑๐๘ 


หนังสือดี สู่เวทีปฏิรูปประเทศไทย”  


โดย อาจารย์พิรุณ อนวัชศิริวงศ์ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการอ่าน 


                             รศ.ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๐ น. เปิดเวทีเสนอแนวทางปฏิรูปสังคมไทยด้วยฐานเด็กและเยาวชน “กองทุนสื่อ


เพื่อเด็ก : เส้นทางสื่อสร้างสรรค์และกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคนโยบาย


และภาคประชาสังคม”


โดย คุณเข็มพร  วิรุณราพันธ์ 


ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.)  


๑๓.๔๐ – ๑๖.๓๐ น. นำเสนอมุมมองและแนวทางการปฏิรูปจิตสำนึกใหม่ของสังคมไทยด้วยฐานหนังสือเด็ก


                         โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน*


 


ดำเนินรายการ :  คุณประวีณมัย  บ่ายคล้อย  ผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย


ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมนำเสนอ : สถาบันทีดีอาร์ไอ : ดร.นิพนธ์ พังพงศธร


  สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย : อ.จินตนา  ธรรมวานิช


  บริษัท ไม่ตัน จำกัด : ตัน  ภาสกรนที  (คุณตัน  อดีตโออิชิ)


   กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิซีเมนต์ไทย : คุณสุรนุช  ธงศิลา 


  กรรมการและเลขานุการ และ ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล : คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร 


   กรมอนามัย : คุณสุขจริง  ว่องเดชากูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย : 


นายวสันต์  วรรณวโรทร  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักกิจกรรมสังคม บริษัทซีพีออลล์จำกัดมหาชน : 


คุณวันทนีย์ นามะสนธิ  


 ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (ทีเคปาร์ค) : ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล 


แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย สสส. : ดร.ภญ.พัชราภรณ์  ปัญญาวุฒิไกร 


กรมประชาสัมพันธ์ : อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 


สมาชิกวุฒิสภา : คุณสมชาย  แสวงการ 


รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) :  


ดร.ชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์ 


ฝ่ายสตรี เยาวชน และครอบครัว มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย : 


คุณวัลลภา  นีละไพจิตร 


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : คุณทิพย์สุดา  สุเมธเสนีย์


เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ


๑๖.๓๐ น. สรุปและปิดการประชุม


โดย คุณสุดใจ  พรหมเกิด 


ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 


ร่วมจัดโดย  แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. , สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ,สำนักงานโครงการส่งเสริมการอ่าน กศน. ,โครงการ Bangkok read for life – กรุงเทพฯ : มหานครแห่งการอ่าน , แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)


หมายเหตุ :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ตอบรับการเข้าร่วมงาน  ติดต่อ : อ.กรกมล  จึงสำราญ  ฝ่ายประสานจัดกิจกรรมสัมมนาสาธารณะ  089-555-7024