สัมมนาเดือนมิถุนายน 2551
สัมมนาหัวข้อ “Competitive Cheap Talk”
วันที่ : วันที่ 6 มิถุนายน 2551
เวลา: 13.30 – 15.00 น.

โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ป่าน จินดาพล Department of Economics, Finance and Legal Studies University of Alabama, USA

ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่: ห้องบรรยาย ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สัมมนา หัวข้อ ““บทบาทของบริษัทข้ามชาติกับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไทย: นัยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม”
วันที่ : วันที่ 18 มิถุนายน 2551
เวลา : 13.30 – 15.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
โดย : ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ คณะเศรษฐศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ : อ.ศันสนีย์ ลิ้มพงษ์ คณะเศรษฐศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เสวนา หัวข้อ “เคล็ด (ไม่) ลับ สู่ความสำเร็จในการเรียนเศรษฐศาสตร์”
วันที่ : วันที่ 23 มิถุนายน 2551
เวลา : 13.30 – 16.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
บรรยายและนำเสวนาโดย : อ.ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมเสวนา : รศ.ดร.เยาวเรศ ทับพันธุ์
: อ.ดร.กิริยา กุลกลการ
: อ.ชญานี ชวะโนทย์

สัมมนาหัวข้อ “การคลังเพื่อการศึกษา: สินเชื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์และลดความเหลื่อมล้ำ”
วันที่ : วันที่ 25 มิถุนายน 2551
เวลา: 13.30 – 15.00 น.

โดย: ศ.ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

Economic Lecture Series: ครั้งที่ 6 งานวิจัย “ข้าว” สำคัญอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทย
วันที่ : วันที่ 30 มิถุนายน 2551
เวลา : 13.30 – 16.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดย : อ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ดำเนินรายการ : อ.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์