(ภาพจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์)

เชิญร่วมฟัง ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ปาฐกถานำ เรื่อง “จิตวิญญาณประชาธิปไตยกับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์” ในงานสัมมนา เรื่อง “จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นฯ”

วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุม ๔๐๗ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
โครงการ “จิตวิญญฟาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้น :  ๔๐ ปี นับจาก ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖”  โดยหัวหน้าโครงการ ศ.ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ จัดประชุมวิชาการครั้งที่ ๒  โดยมี  ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ปาฐกถานำ เรื่อง “จิตวิญญาณประชาธิปไตยกับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์”
นอกจากนี้ยังมีเสวนาเรื่อง “ประชาธิปไตยในเรื่องสั้น : มุมมองของนักเขียนและนักวิจารณ์” โดย  ผศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์  คุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย  และ คุณจรัญ ยั่งยืน  ดำเนินรายการโดย อาจารย์ชมัยภร บางคมบาง  นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอบทความวัจัยจากผู้ร่วมวิจัย คือ   อาจารย์ชฎารัตน์ สุนทรธรรม  อาจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ และ อาจารย์ นพดล ปรางค์ทอง ปิดท้ายด้วยการวิจับประเด็นร้อนจากการประกวดรางวัลพานแว่นฟ้าเรื่อง  “ปัญหาการพัฒนาการเมืองภาคประชาชน:ภาพสะท้อนจากเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า”
โดย คุณวุฒินันท์ ชัยศรี

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โปรดแจ้งการตอบรับมายัง [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งมายัง คุณศรีโสภา วงศาโรจน์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๒๐ ๗๒๗๕ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

http://www.facebook.com/events/161854127333849/