สวัสดีครับ

เศรษฐศาสตร์ ตลาดวิชา สัมมนาสาธารณะของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 มีดังนี้ครับ

……….

กำหนดการสัมมนาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551

สัมมนางานวิจัยหัวข้อ “”เศรษฐกิจการเมืองเรื่องแรงงานต่างด้าว” “, จ. 11 ก.พ. เวลา 13.00 – 15.00 น.

1. “เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องเมืองชายแดน”

โดย อ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 “แรงงานท้องถิ่นกับแรงงานข้ามชาติ – ทดแทนหรือพึ่งพิง?”

โดย ดร.กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่: ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

4. การบรรยายพิเศษ “เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความสุข”, อ. 19 ก.พ. เวลา 11.00 – 12.30 น.

โดย ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ: ดร.กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่: ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. การบรรยายพิเศษ “”การจัดการความจริงทางเศรษฐกิจในแนวมานุษยวิทยา” “, พ. 20 ก.พ. เวลา 15.30 – 17.00 น.

โดย ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ: อ.ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่: ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

6. สัมมนา “หนึ่งทศวรรษแห่งความหน่อมแน้มของรัฐไทยในการจัดการเศรษฐกิจ (พ.ศ.2540-2550)”, จ. 25 ก.พ. เวลา 13.30 – 15.00 น.

โดย ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ: อ.สิทธิกร นิพภยะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่: ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

…..

ผู้สนใจสามารถเข้าฟังการสัมมนาได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รายละเอียดติดต่อ คุณดาราวรรณ รักษ์สันติกุล โทร 02-613-2404 หรือ [email protected]

เนื่องจากกำหนดการข้างต้นจัดเตรียมล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งเดือน โปรดติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบกำหนดการล่าสุดที่เว็บไซต์ http://www.econ.tu.ac.th/seminar ก่อนมาเข้าร่วมสัมมนา

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาในอดีต รวมถึงไฟลเสียงของงานสัมมนาในอดีต ได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว

ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับ และขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานสัมมนาในเครือข่ายของท่านด้วยครับ

ขอบพระคุณที่ให้ความกรุณากับคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เสมอมาครับ

คณะทำงานสัมมนาฯ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.