คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ในหัวข้อ “Cultural Parameters and Speaker’s Perspective” โดย Professor Sachiko Ide, PRESIDENT OF INTERNATIONAL PRAGMATIC ASSOCIATION (IPrA) และ Editorial member ของวารสารชั้นนำระดับโลก อาทิ Journal of Pragmatics, Language in Society, Discourse and Society, Pragmatic and Cognition, Monograph Series of Pragmatics & Beyond New Series และ Studies in Pragmatics ในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2551 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 205