เชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา “80 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์” ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 407 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนาเรื่อง “80 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์”

ความเป็นมาของปัญหา

อังคาร กัลยาณพงศ์ นับเป็นกวีคนแรกๆ ที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะใน ลำนำ
ภูกระดึง และ บางกอกแก้วกำศรวล หรือ นิราศนครศรีธรรมราช นอกจากประเด็นสิ่งแวดล้อมแล้ว เขายังนำเสนอความร่วมสมัยในประเด็นสังคม และสงครามนิวเคลียร์ด้วย ปรัชญาในงานของอังคารนับเป็นปรัชญาสมัยใหม่มาก เนื่องจากเขาต้องการใช้กวีนิพนธ์แก้ปัญหาของโลกและสังคมอันนับเป็นแนวคิดอุดมคติ อีกทั้งยังมีลักษณะร่วมสมัยในงานเขียนด้วย กล่าวคืออังคารกลับไปหารูปแบบฉันทลักษณ์แบบอยุธยา และสร้างงานใหม่โดยแหวกขนบดังกล่าวออกมา
นอกจากนี้ กระแสตอบรับงานของอังคาร กัลยาณพงศ์ในสังคมไทยยังน่าสนใจนำมาพิจารณา เพราะเป็น ประเด็นสังคมศาสตร์การวิจารณ์ อันเป็นมโนทัศน์หลักของโครงการฯ กล่าวคืองานของเขาผ่านสภาวะการรับงานของผู้อ่านมาใน 3 ช่วงที่เด่นชัดคือ ช่วงแรกเป็นช่วงที่บริบทรอบตัวโจมตีงานของเขาอย่างรุนแรง ช่วงที่สอง เป็นช่วงที่ผู้อ่านสรรเสริญและยกย่องผลงานของเขาอย่างมาก และช่วงที่สามเป็นช่วงที่ความสนใจเกี่ยวกับงานของเขาหายไปจากสังคม      การสัมมนาครั้งนี้ยังมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการสื่อความของงานอังคาร กัลยาณพงศ์ต่อนักอ่านในสังคมร่วมสมัยในปัจจุบันด้วย

วัตถุประสงค์

๑.      เพื่อศึกษาความร่วมสมัยในงานของอังคาร กัลยาณพงศ์
๒.      เพื่อศึกษานวัตกรรมใหม่ของงานอังคารทั้งในแง่เนื้อหาและรูปแบบ
๓.      เพื่อศึกษาว่างานของอังคาร กัลยาณพงศ์ยังคงสื่อความกับนักอ่านร่วมสมัยในปัจจุบันได้หรือไม่ อย่างไร

รูปแบบการดำเนินการ

จัดสัมมนาทางวิชาการ 1 วัน ผู้ร่วมสัมมนาประมาณ 50 คน

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

      ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 407 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการสัมมนา

      รวมบทความและบทวิจารณ์ที่เกี่ยวกับอังคาร กัลยาณพงศ์ ประมาณ 10 ชิ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.      เอกสารถอดเทปการอภิปรายของที่ประชุมสัมมนา
๒.      บทวิเคราะห์จากการสัมมนา
—————————

กำหนดการ

การสัมมนา เรื่อง “80 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์”
โครงการวิจัย “การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์”
ณ ห้อง 407 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2550 09.00 -16.30 น.
(โดยการสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการวิจัย [สกว.] ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และ
สถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร )
——————————————————

08.30 – 09.00 น.      :ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น.      :ผศ. ดร. ธีระ นุชเปี่ยม หัวหน้าโครงการ กล่าวถึงจุดประสงค์การจัดการสัมมนา
09.15 – 09.30 น.      : การอ่านกวีนิพนธ์ โดย คุณอังคาร กัลยาณพงศ์
09.30 – 10.00 น.      :”อังคาร กัลยาณพงศ์ ในกวีร่วมสมัย”
– ศ.เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ       วิทยากร
10.00 – 10.30 น.      :”นวัตกรรมทางวรรณศิลป์ในงานของอังคาร กัลยาณพงศ์”
– รศ. ดร. สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา วิทยากร
                        
10.30 – 10.45 น.      :พัก รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 11.15 น.      :”ปรากฏการณ์อังคาร กัลยาณพงศ์ กับงานวิจารณ์”
–      รศ. ดร. ดวงมน จิตร์จำนงค์วิทยากร
11.15 – 12.00 น.      :อภิปรายซักถาม

12.00 น. -13.00 น.      :รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 14.00 น.      :”อังคาร กัลยาณพงศ์ ในทัศนะคนรุ่นใหม่”
14.00 น. – 14.30 น.      : อภิปราย/ซักถาม

14.30 น. -14.45 น.      :พัก รับประทานอาหารว่าง

14.45 น. – 15.45 น.      : “การสนทนากับอังคาร กัลยาณพงศ์”
15.45 – 16.15 น.      :อภิปราย/ซักถาม
16.15 – 16.30 น.      :กล่าวสรุปการสัมมนา โดย ศ. เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ

•      ผู้ดำเนินการอภิปรายภาคเช้า รศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
•      ผู้ดำเนินรายการอภิปรายภาคบ่าย      อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง