ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมได้เล็งเห็นความสำคัญของฐานข้อมูลนักเขียนวรรณกรรมไทย (บทกวี เรื่องสั้น  นวนิยาย ความเรียง) และนักแปลวรรณกรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวมหรือบริหารจัดการข้อมูลประวัติและผลงานอย่างเป็นระบบ  จึงได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)จัดทำโครงการจัดทำนามานุกรมนักเขียน-นักแปลวรรณกรรมไทยร่วมสมัย  ในปีงบประมาณ 2553 เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านวรรณศิลป์ของประเทศไทย  โดยจะจัดพิมพ์เป็นเล่มแจกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ  และจะพัฒนาเป็นรูปแบบเว็บไซต์สองภาษาในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษา  ค้นคว้าวิจัย  รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการติดต่อเพื่อขอซื้อลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์หรือแปลผลงานออกเป็นภาษาต่างประเทศ

 


ในการนี้ คณะผู้จัดทำโครงการดังกล่าวใคร่ขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกให้ นักเขียน / นักแปล / บรรณาธิการ / ผู้จัดการสำนักพิมพ์ และบุคลากรในแวดวงวรรณกรรมเข้ามากรอกข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://writer.nida.ac.th  ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2553  ซึ่งประกอบด้วย 1) ประวัติ(พร้อมรูปถ่าย) และ 2) ผลงาน (พร้อมภาพปก – ถ้ามี)   โดยนักเขียน-นักแปลสามารถกรอกข้อมูลได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บรรณาธิการ ผู้จัดการสำนักพิมพ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้กรอกข้อมูลให้โดยยึดความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะผู้จัดทำจะติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะที่จปรากฏในนามานุกรมที่จะตีพิมพ์เป็นเล่ม  โดยให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว เช่น  สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยเบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นๆ  ในเล่มนามานุกรมที่จะจัดพิมพ์เป็นเล่มตามลำดับตัวอักษรชื่อต้น  โดยจะแจกจ่ายให้หน่วยงานและผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกประเทศต่อไป
 


คณะผู้จัดทำจึงใคร่ขอความกรุณาให้ความร่วมมือในโครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดฐานข้อมูลเครือข่ายวรรณกรรมของประเทศไทยที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันที่สุดเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าพัฒนาต่อยอดวรรณศิลป์และขยายโอกาสด้านธุรกรรมลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้


 


อนึ่ง หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณพัทธนันท์ โทร. 086 603 1604  ในเวลาราชการขอแสดงความนับถือ
ผศ.ดร.อรองค์  ชาคร


คณะภาษาและการสื่อสาร


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)