คมบาง ได้รับเลือก 3 เล่ม ในโครงการ 100 เล่มหนังสือดีที่เด็กไทยต้องอ่าน

ผลงานของ ชมัยภร แสงกระจ่าง ขวัญสงฆ์ อาม่าบนคอนโด และคุณปู่แว่นตาแตก ได้รับคัดเลือกในในโครงการ 100 เล่มหนังสือดีที่เด็กไทยต้องอ่าน  โดยกระทรวงวัฒนธรรม

 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการคัดสรร 100 เล่มหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2560 ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 โดยร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก คัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็ก คัดสรรหนังสือดีมีคุณค่าสำหรับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สอดรับกับแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย
 
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การอ่านถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของคนให้เกิดเรียนรู้ตลอดชีวิต แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการสร้างเสริมพฤติกรรมและนิสัยรักการอ่านของคนไทยที่เข้มแข็ง โดยกำหนดเป้าหมายการส่งเสริมการอ่านให้เหมาะสมกับบุคคลแต่ละช่วงวัย ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริม การอ่านและนิสัยรักการอ่านในทุกกลุ่มอายุ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงร่วมมือกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ดำเนินการโครงการคัดสรร 100 เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2560 เพื่อเป็นการจุดประกายให้สังคมไทยได้รับรู้ถึงหนังสือดีและมีประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชนที่ควรอ่าน ที่จะได้ร่วมกันสร้างแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ ได้มีโอกาสพัฒนาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของชาติต่อไป

 ทุกท่านสามารถหาซื้อหนังสือดีๆ ได้ ที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอเชียบุ๊ค และ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ที่ขานรับ และสนับสนุนโครงการนี้ ด้วยการจัดมุม 100 เล่มหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ในร้านหนังสือ 300 สาขา ทั่วประเทศ

รายชื่อหนังสือทั้งหมด เช็คที่นี่

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *