เลขาธิการสภาฯเผยเกณฑ์ประกวดรางวัลพานแว่นฟ้าปี56 เพิ่มยอดเยี่ยมเป็น 1 แสนบาทแล้ว เชิญส่งผลงานวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวีเข้าชิงได้ถึง 7 มิ.ย.นี้

25เม.ย.2556 นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 จัดประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี“รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย” (Thai Parliament “Phan Waen Fah” Awards) ขึ้นเป็นปีที่ 12 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปลูกฝังศรัทธาและส่งเสริมความเข้าใจใน สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของประชาชน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นประชาธิปไตย ผ่านศิลปะการประพันธ์เรื่องสั้นและบทกวี

3) เพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่าให้พัฒนาไปพร้อมกับสำนึกประชาธิปไตย

2. คุณสมบัติ ข้อปฏิบัติ และเงื่อนไขการประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี

1) ประชาชนทั่วไป

2) ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน

3) ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้เขียน หรือผู้มีสิทธิ์เป็นตัวแทนผู้เขียน หรือถือลิขสิทธิ์แทนผู้เขียนตามกฎหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้เขียน

4) ผู้เขียนหนึ่งคนมีผลงานส่งเข้าประกวดได้เพียงประเภทละ 1 เรื่อง

5) เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ หรือเป็นผลงานที่เคยผ่านการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หนังสือเล่ม สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่าง ปี 2555 ในกรณีที่เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือและมีการระบุวัน เดือน ปี เวลาที่เผยแพร่ครั้งแรกอย่างชัดเจน หากลิงค์ (Link) ที่ส่งมาใช้ไม่ได้หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่ไม่มีการระบุวัน เดือน ปี และเวลาที่ชัดเจน หรือคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสื่อที่ไม่น่าเชื่อถือ จะถือว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นโมฆะ และไม่รับพิจารณา

6) เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นโดยผู้แต่งเพียงคนเดียว ไม่ลอกเลียนแบบหรือตกแต่งดัดแปลงเรื่องที่แต่งขึ้นโดยผู้อื่นเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นการสร้างสรรค์ของตน หากมีการลอกเลียนแบบหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ในกรณีที่พบว่าเป็นการลอกเลียนแบบหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเป็นผลงานที่มีผู้เขียนมากกว่าหนึ่งคน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบระหว่างหรือหลังจากการประกวด การส่งผลงานเข้าประกวดและการได้รับรางวัลถือเป็นโมฆะ โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 จะพิจารณาเพิกถอนสิทธิในรางวัลของผู้เขียนและผู้ส่งทุกประการ และอาจพิจารณาไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดโดยผู้เขียนและผู้ส่ง หรือเป็นผลงานที่เขียนโดยผู้เขียนหรือผู้ส่ง ในครั้งต่อๆ ไป ตามแต่ระยะเวลาที่คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 จะกำหนดและประกาศให้ทราบ

7) ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องมีลักษณะ ดังนี้

7.1) เรื่องสั้น เป็นวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้น เขียนขึ้นเป็นภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ เอ 4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า โดยประมาณ หรือมีความยาวไม่เกิน 9,000 คำหากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์)

7.2) บทกวี เป็นวรรณกรรมการเมืองประเภทบทกวี หากเป็นฉันทลักษณ์แบบแผน ขนาดความยาว 6 – 12 บท พิมพ์ลงในกระดาษ เอ 4 หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง หรือเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) พิมพ์ลงในกระดาษ เอ 4 จำนวนไม่เกิน 2 หน้า หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง

8) กรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 อนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 ตั้งขึ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประกวด ไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด และรับรางวัล

9) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะไม่ส่งต้นฉบับคืน

10) ผลงานที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยยอดเยี่ยม หรือรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยดีเด่น จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist)

11) การพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 เป็นที่สุดไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใดๆ ได้

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน และขั้นตอนการพิจารณาวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน

1) เนื้อหาเป็นไปตามวัตถุประสงค์

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3) มีอรรถรส ชวนอ่าน ใช้ศิลปะการประพันธ์ได้น่าสนใจ และมีคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์

4) แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างมีทักษะ

2. ขั้นตอนการพิจารณาและการตัดสินวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวีการพิจารณาและการตัดสินวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี ของคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 ดำเนินการโดยการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นสี่คณะ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือก แล้วเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2556 เพื่อพิจารณาและตัดสิน ดังนี้

การพิจารณาและการดำเนินการของคณะอนุกรรมการ

1) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องสั้น มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องสั้น และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบทกวี มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองบทกวี ที่ส่งเข้าประกวด และเสนอผลการกลั่นกรองต่อที่ประชุมคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖ เพื่อมีมติรับรองและประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) ต่อสาธารณะ และส่งให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกเรื่องสั้น หรือคณะอนุกรรมการคัดเลือกบทกวี แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

2) คณะอนุกรรมการคัดเลือกเรื่องสั้น มีหน้าที่พิจารณาและคัดเลือกเรื่องสั้น และคณะอนุกรรมการคดั เลือกบทกวี มีหน้าที่พิจารณาและคัดเลือกบทกวี พิจารณาและคัดเลือกผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) จากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องสั้น และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบทกวี พิจารณาแล้วแต่กรณี และเสนอผลการคัดเลือกต่อที่ประชุมคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 เพื่อมีมติรับรอง และประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) ต่อสาธารณะ และส่งให้คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556พิจารณาและดำเนินการต่อไป

การพิจารณาและการดำเนินการของคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 จะพิจารณาและตัดสินผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) เพื่อให้ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยยอดเยี่ยม รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยดีเด่น หรือรางวัลสำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) พร้อมทั้งประกาศผลการตัดสินคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 คงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะพิจารณาและตัดสินวรรณกรรมที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) ซึ่งคณะอนุกรรมการมิได้ส่งให้คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 พิจารณาและดำเนินการ

4. รางวัล ประเภทเรื่องสั้นการเมือง /ประเภทบทกวีการเมือง

1. รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยยอดเยี่ยม ประเภทละ 1 รางวัลได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเข็มและเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภาและเงินรางวัล รางวัลละ 100,000 บาท(จากเดิม 60,000 บาท)

2. รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยดีเด่น ประเภทละ 1 รางวัลได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเข็มและเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภาและเงินรางวัล รางวัลละ 60,000 บาท

3. รางวัลผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) ประเภทละไม่เกิน 10 รางวัลได้รับเกียรติบัตรพร้อมเข็มของประธานรัฐสภาและเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

5. สิทธิและพันธะกรณีระหว่างผู้เขียน รัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและผลงานที่ส่งเข้าประกวดเรื่องสั้นและบทกวีที่คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 ประกาศในรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) รัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิ์ดังนี้

5.1 มีสิทธิ์ที่จะเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์ หรือนำไปเผยแพร่ด้วยการบันทึกเสียงการอ่าน หรือบันทึกเสียงและภาพ หรือเผยแพร่สู่สาธารณะด้วยวิธีใดก็ตามที่ยังคงเนื้อหาเดิมของผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อวิทยุและโทรทัศน์ก็ตาม รัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิ์ที่จะกระทำการดังกล่าวทั้งหมดนี้ ในระหว่างเวลาประกวดรางวัล โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้เขียนหรือเจ้าของลิขสิทธิ์รัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิ์เผยแพร่เรื่องสั้นและบทกวีดังกล่าวในเว็บไซต์ของรัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือเว็บไซต์เกี่ยวกับ “รางวัลพานแว่นฟ้าแห่ง
รัฐสภาไทย” ที่รัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ดูแล โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา และไม่นำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจหรือการค้าใดๆ

5.2 มีสิทธิ์ที่จะจัดให้มีการแปล หรืออนุญาตให้มีการแปล เรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือทั้งหมดเป็นภาษาอื่น และเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยให้ถือว่ารัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ฉบับแปลที่รัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดให้มีการทำขึ้นในครั้งนั้นๆ และรัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่ต้องเสียค่าตอบแทนหรือค่าลิขสิทธิ์ให้กับผู้เขียนหรือเจ้าของลิขสิทธิ์เว้นแต่จะนำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจหรือการค้าใดๆ โดยสิทธิ์ของรัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนี้ จะไม่ทำลายสิทธิ์ของผู้เขียนหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ ที่จะอนุญาตหรือจัดให้มีการแปล นอกจากเป็นการแปลที่รวมพิมพ์เรื่องสั้นและบทกวีที่ประกาศในรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) ไว้ในเล่มเดียวกัน จำนวนมากกว่า 5 เรื่อง โดยจะแยกหรือรวมทั้งสองประเภทก็ตาม จะต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสียก่อน มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของรัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้จัดทำและผู้พิมพ์มีความผิดตามกฎหมาย

5.3 มีสิทธิ์ที่จะจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่ม หรือเผยแพร่ผ่านสื่อกระดาษใดๆ ก็ตาม กี่ครั้งก็ตามจำนวนเท่าไรก็ตาม ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) ดังกล่าว และภายในระยะเวลา 6 ปี ในกรณีของผลงานที่ได้รับการประกาศจากคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 ให้ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยยอดเยี่ยม และรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยดีเด่น นับจากวันประกาศผลการตัดสิน โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้เขียนหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ หากพ้นจากระยะเวลาที่ระบุแล้ว รัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิ์พิมพ์โดยจ่ายค่าตอบแทนตามราคามาตรฐานในตลาดให้กับผู้เขียนหรือผู้ถือลิขสิทธิ์ โดยสิทธิ์ของรัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนี้ จะไม่ทำลายสิทธิ์ของนักเขียนหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ ที่จะเผยแพร่งานเขียนดังกล่าวในรูปแบบใดๆ ยกเว้นการรวมพิมพ์ผลงานที่อยู่ในประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) ไว้ในเล่มเดียวกันจำนวนมากกว่า 5 เรื่อง จะต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก่อน ทั้งนี้ อนุโลมสำหรับหนังสือที่ใช้ในการค้นคว้าเพื่อวิชาการซึ่งได้ทำจดหมายแจ้งและได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

5.4 ผลงานที่ได้รับการประกาศจากคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2556 ให้ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยยอดเยี่ยม และรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยดีเด่น รัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิ์ที่จะดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด เป็นภาพยนตร์สั้น บทเพลง สารคดีบทละคร ละครวิทยุ หรือสื่อศิลปะใดๆ ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันประกาศผลการตัดสิน โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าลิขสิทธิ์ให้กับผู้เขียนหรือเจ้าของลิขสิทธ์ิ ทั้งนี้ โดยไม่นำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจหรือการค้าใดๆ โดยสิทธิ์ของรัฐสภาหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนี้ จะไม่ทำลายสิทธิ์ของผู้เขียนหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ ที่จะอนุญาตให้มีการดัดแปลงผลงานของตนในลักษณะดังกล่าว

6. วิธีการส่งผลงานเข้าประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี

1) เขียนชื่อและนามสกุลจริง และ/หรือนามปากกา ที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้เขียนหรือผู้ส่ง แนบท้ายผลงานที่ส่งเข้าประกวด

2) ในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่เคยผ่านการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ครั้งแรกในระหว่างปี 2555 ต้องระบุชื่อหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์เล่มที่มีผลงานนั้นตีพิมพ์เป็นครั้งแรก พร้อมระบุวัน เดือน ปี และหมายเลขฉบับของนิตยสารหรือสิ่งพิมพ์นั้นๆ ให้ชัดเจน หากการเผยแพร่ครั้งแรกเป็นการเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องส่งลิงค์ (Link) ผลงานที่เผยแพร่ดังกล่าวมาด้วย

3) ส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองในเขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย”

7. ระยะเวลาดำเนินการเปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2556 (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

– ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) วันที่ 19 กรกฎาคม 2556

– ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) วันที่ 9 สิงหาคม 2556

– ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 30 สิงหาคม 2556

– มอบรางวัล วันที่ 20 กันยายน 2556