ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอเรียนเชิญทุกท่าน

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมสีน้ำ

บ้านริมแม่น้ำนครชัยศรี

โดย

อาจารย์สุรพล แสนคำ

ระหว่างวันที่ 10 – 29 มิถุนายน 2556

ทุกวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 16.30 น. / หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 17:00 น.

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ (วุฒิสมาชิกสรรหา) และ
รศ. ดร.คณิต เขียววิชัย (รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์) 

 

 หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม