เงื่อนไขการรับสมัคร
๑.ผลงานเรื่องสั้นจำนวนหนึ่งเรื่องที่ไม่เคยลงพิมพ์ที่ใดมาก่อน
๒.จะต้องเป็นเรื่องสั้นที่มีตัวละครญี่ปุ่นที่น่าสนใจ
๓.จะต้องเป็นเรื่องสั้นที่มีความยาวพอประมาณ
๔.วันหมดเขตรับสมัคร : ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๑

กรุณาส่งต้นฉบับมายัง
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
๓๑ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๓๓ (เทวรัตน์) บางซื่อ กทม.๑๐๘๐๐
วงเล็บมุมซองว่า เรื่องสั้นอิวากิ
กรุณาเขียนชื่อจริง นามสกุลจริง ที่อยู่ปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์และประวัติย่อของผู้สมัครด้วย

วันประกาศรางวัล ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒
จำนวนเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐.- บาท
สนับสนุนโดยสำนักพิมพ์สุขภาพใจ

                        ————-